Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Kontaktní údaje prodávajícího:
Ing. Jiří Batůšek
IČ: 67555403
se sídlem: 687 03 Kudlovice 356
adresa provozovny: 687 03 Kudlovice 327
tel.: 603980980
e-mail: trvalky@trvalky.cz
č. účtu: 225807972/0600
IBAN: CZ7506000000000225807972
SWIFT / BIC kód: AGBACZPP


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží na dálku učiněný písemně, e-mailem, telefonicky, datovou zprávou nebo prostřednictvím internetového rozhraní prodávajícího dostupného na internetové adrese https://obchod.trvalky.cz, jakož i pro prodej zboží učiněný v místě provozovny prodávajícího, kdy nabídka ze strany kupujícího může být dána i ústně nebo konkludentně. Internetové rozhraní obsahuje nabídkový katalog zboží prodávajícího. Více informací k nabídkovému katalogu obsahuje odst. 3.1. těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou uzavírá kupující a prodávající. Nabídku (dále též jako „objednávka“) učiněnou skrze internetové rozhraní prodávajícího nelze technicky podat bez reálné možnosti seznámení se s těmto obchodními podmínkami. V ostatních případech sjednání kupní smlouvy je kupující upozorněn, že jsou tyto obchodní podmínky dostupné na internetové adrese prodávajícího a má tak možnost se s nimi seznámit ještě před podáním nabídky ze strany kupujícího. Kupující proto podáním objednávky mimo jiné potvrzuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit ještě před odesláním či podáním objednávky a že s nimi bez výhrad souhlasí a podmínky akceptuje, a to v znění účinném v momentě odeslání či podání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a v místě provozovny prodávajícího na adrese Kudlovice 327, 687 03 Kudlovice.
1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
1.3. Prodávající je podnikající fyzická osoba Ing. Jiří Batůšek, IČ: 67555403, se sídlem 687 03 Kudlovice 356. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
1.4. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je kupujícím podnikatel, tedy ve smyslu § 420 až 421 občanského zákoníku osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dle občanského zákoníku považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
1.5. Podmínkou k uzavření kupní smlouvy je, že kupující podniká v oboru zahradnictví (např. jde o zahradní centrum, realizační společnost, velkoobchod s rostlinami, květinářství, správu a údržbu zeleně). Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s podnikatelem, který nepodniká v oboru zahradnictví.
1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

2.1. Kupující může objednat zboží u prodávající objednávkou prostřednictvím svého uživatelského účtu v internetovém rozhraní prodávajícího.
2.2. Uživatelský účet si může založit pouze podnikatel ve smyslu článků 1.4. a 1.5. těchto obchodních podmínek. Provedená registrace podléhá schválení prodávajícím.
2.3. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém rozhraní prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.
2.4. Při registraci uživatelského účtu v internetovém rozhraní prodávajícího je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
2.5. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.
2.6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.
2.7. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.8. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího i bez uvedení důvodu.
2.9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.10. Kupující bere na vědomí, že nemá nárok na založení uživatelského účtu. Vytvoření uživatelského účtu kupujícího podléhá schválení prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn žádost o založení uživatelského účtu ze strany kupujícího odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Informace o zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Prodávající negarantuje, že jsou veškeré produkty uvedené v nabídkovém katalogu skladem, resp. k dispozici k prodeji, a to vzhledem k charakteru zboží, kterým jsou rostliny nebo plody, tedy věci, které jsou náchylné na vnější vlivy (jako je teplota, vlhkost, sluneční svit, déšť, kroupy, nákazy, zvířata apod.). Nabídkový katalog umístěný na internetových stránkách prodávajícího slouží kupujícímu pro výběr ze zboží prodávajícího a k učinění nabídky. Nabídkový katalog proto není návrhem na uzavření smlouvy podle ust. § 1731 občanského zákoníku. Fotografie uvedené na internetových stránkách prodávajícího a v internetovém rozhraní prodávajícího mají pouze ilustrativní charakter a zboží se od nich může lišit.
3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle ust. § 1731 občanského zákoníku. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v internetovém rozhraní prodávajícího, které kupující zadává během vyplňování formuláře pro učinění objednávky. Tato podmínka odpadá, pokud dojde k akceptaci nabídky prodávajícím. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Mezi náležitosti objednávky patří zejména:

 • název společnosti (nebo jméno podnikající fyzické osoby),
 • IČO, DIČ,
 • sídlo nebo místo podnikání,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa a případně ID datové schránky,
 • název objednávaného zboží (včetně jeho přesného latinského názvu),
 • množství a velikost zboží, případně preferovaný přepravní obal,
 • požadovaný termín odběru
 • požadovaný způsob dopravy

3.3. Jakékoliv odchylky od nabídkového katalogu, informací uvedených v internetovém rozhraní prodávajícího či specifické požadavky kupujícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází podle volby prodávajícího potvrzením objednávky ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním zboží (není-li smlouva zachycena alespoň elektronicky, listinné vyhotovení smlouvy se v takovém případě může podepsat při převzetí zboží). V případě, že v potvrzení objednávky kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a na nesrovnalost upozornit. Pokud tak neučiní, nelze z nesrovnalosti vyvozovat jakékoliv závěry k právu z vadného plnění či vyvozovat jinou právní odpovědnost na straně prodávajícího.
3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
3.5. Informace prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno výslovně jinak.
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.7. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky ze strany prodávajícího v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu. V případě ústního uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva uzavřena ústní akceptací objednávky kupujícího prodávajícím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:
a)    objednané zboží není dostupné (je vyprodané),
b)    výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
c)    objednané zboží se již nevyrábí, nepěstuje nebo se nedodává na český trh,
d)    nemožnost dodat zboží z podstatných provozních důvodů prodávajícího (např. je vyčerpána kapacita pěstebních ploch anebo provozů, nebo je nevhodné roční období),
e)    objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
f)    nepředvídané události (jako vyšší moc, epidemie, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
g)    insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
h)    kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu,
i)    kupující nepřevzal zboží ve smluveném termínu v místě provozovny prodávajícího nebo odmítl zboží převzít při jeho doručení do místa zvoleného kupujícím.

4.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající připraví objednané zboží k vyzvednutí v prostorách provozovny k osobnímu odběru. Přeprava zboží do místa určeného kupujícím je možná pouze po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Zboží není možné zasílat poštou a dalšími kurýrnímu službami.
5.2. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru rostlin nebo jiného zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na nevhodném způsobu dodání zboží, nenese prodávající odpovědnost za škodu vzniklou tímto způsobem dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží přepravovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit náklady spojené s opakovanou přepravou zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.
5.4. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci (pokud je dopravce osobou odlišnou od prodávajícího) nebo převzetím při osobním odběru.
5.5. Termín dodání zboží či termín, ke kterému bude zboží připraveno k osobnímu vyzvednutí v místě provozovny prodávajícího bude učen dohodou prodávajícího a kupujícího, která bude následovat uzavření kupní smlouvy (dále souhrnně též jen „smluvený termín“). V případě, že kupující nereaguje na návrh smluveného termínu do tří pracovních dní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje připravenost zboží či jeho dodání k určitému termínu bez předchozí dohody na smluveném termínu. Prodávající proto připraví zboží k vyzvednutí v provozovně prodávajícího či dodá zboží kupujícímu výhradně ve smluveném termínu. Termín připravenosti zboží k převzetí ze strany kupujícího je závislý i na vlivech, které nejsou v moci prodávajícího, jako je např. počasí. Podávající se proto zavazuje informovat kupujícího o změně smluveného termínu v případě, že nebude v objektivní moci prodávajícího dodržet smluvený termín. V takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k přípravě zboží k převzetí či k dodání zboží. Nedodá-li či nepřipraví-li prodávající zboží kupujícímu ani v přiměřené dodatečné lhůtě po smluveném termínu, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Přiměřeně prodloužit smluvený termín může i prodávající, a to v návaznosti na žádost k prodloužení termínu ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodloužení smluveného termínu ze strany prodávajícího je výhradně na rozhodnutí prodávajícího a kupující na něj nemá nárok.
5.6. Kupující je povinen zboží včas převzít a zaplatit. Kupující má povinnost převzít zboží ve smluveném termínu (a to i v přiměřeně prodloužené lhůtě podle odstavce 5.5.), jinak se kupující ocitá v prodlení se splněním své povinnosti zboží převzít a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Zboží představují převážně rostliny, které prodávající vyjímá přímo ze záhonu a již není možné vrátit tyto rostliny bez rizika jejich poškození zpět do záhonu. Vyjmuté rostliny rovněž plynutím času či působením vnějších vlivů ztrácí své vlastnosti jako je barva, tvar, pevnost apod. Nepřevzetí zboží ve smluveném termínu je proto hrubým porušením povinností kupujícího.
5.7. V případě prodlení kupujícího s převzetím připraveného zboží je prodávající povinen vynaložit přiměřenou péči, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě na hodnotě objednaného zboží. Kupující bere na vědomí, že nejpozději ve smluveném termínu dochází k přípravě zboží k převzetí a jeho uložení do přepravních obalů. Zkompletovaná zakázka zpravidla obsahuje rostliny s odlišnými pěstebními požadavky, které není z provozních a praktických důvodů možné dlouhodobě držet v přepravních obalech a zajistit v nich optimální podmínky pro dlouhodobou existenci rostlin, což je podstatný důvod pro to, aby kupující převzal rostliny včas, tj. ve sjednaném termínu nebo v přiměřeně prodloužené lhůtě podle odstavce 5.5.
5.8. Je-li kupující v prodlení s převzetím rostlin, prodávajícímu vznikají dodatečné náklady a uchází mu zisk způsobený blokací expediční, případně i pěstební plochy a náklady vynaloženými na udržení rostlin v přiměřené kondici.
5.9. Kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny nepřevzatého zboží, a to za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není touto smluvní pokutou ani jejím zaplacením dotčen.
5.10. Nebezpečí škody na zboží včetně možného úhynu jednotlivých kusů rostlin přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží v den sjednaného termínu nebo v den přiměřeně prodloužené lhůty podle odstavce 5.5. Kupující je povinen zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o vlastnostech a množství zboží.
5.11. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v plné výši.
5.12. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jeho převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno. Hrozí-li zboží rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění ani poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty nutné.
5.13. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamovat. Kupující je zejména povinen prohlédnout počet a kvalitu zboží.
5.14. V případě přepravovaného zboží má kupující povinnost reklamovat vady zboží u přepravce ihned a současně u prodávajícího nejpozději do 2 dnů od jejich převzetí. Má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.
5.15. Náhrada za oprávněně reklamované zboží bude provedena dodáním nových rostlin nebo jiného zboží odpovídající kvality, popřípadě bude dohodnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
5.16. Daňový doklad (faktura) a případně jiné doklady jsou předány kupujícímu při osobním odběru, přiloženy přímo v zásilce anebo zaslány kupujícímu e-mailem.
5.17. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem řádného zaplacení kupní ceny v plné výši.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupní cena je uvedena v nabídkovém katalogu prodávajícího nebo v ceníku přímo na provozovně prodávajícího. Ujednání odst. 3.4. tímto není dotčeno, rovněž v případě překupu zboží nemusí cena odpovídat ceně uvedené v nabídkovém katalogu prodávajícího, ale řídí se skutečnými náklady na pořízení zboží.
6.2. Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru a základního označení druhu (prostřednictvím černobílé etikety s názvem druhu a dalšími údaji), neobsahují však přepravní obaly, marketingová označení ani náklady na dopravu, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
6.3. Všechny rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit. Pokud nedojde k výměně přepravních obalů, je kupující povinen přepravní obaly neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich převzetí, vrátit prodávajícímu. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat dodané obaly cenou pevně stanovenou v ceníku prodávajícího.
6.4. Ceny uvedené v ceníku prodávajícího jsou platné pro dodávky s místem plnění v provozovně prodávajícího na adrese 687 03 Kudlovice 327. Náklady na dopravu z místa plnění (Kudlovice) zajišťovanou prodávajícím hradí kupující.
6.5. Vyřízení objednávek do 1.000 Kč bez DPH může být zatíženo příplatkem reflektujícím zvýšené náklady na přípravu zakázky ve výši 30 %. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.
6.6. Zboží je hrazeno v hotovosti nebo platební kartou nebo bankovním převodem při převzetí v místě provozovny prodávajícího či v hotovosti nebo bankovním převodem na účet prodávajícího v případě převzetí zboží v jiném místě něž v provozovně prodávajícího, a to na základě vystaveného daňového dokladu. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti daňových dokladů prodávajícího pro platbu převodem 14 dní od data jejich vystavení.
6.7. Zaplacením kupní ceny se rozumí den, kdy byla celá částka připsána na účet prodávajícího nebo byla složena v hotovosti do pokladny prodávajícího nebo uhrazena platební kartou.
6.8. V případě zásilek zaplatí kupující náklady na doručení zboží stejným způsobem jako cenu zboží, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
6.9. Prodávající je oprávněn požadovat na základě zálohové faktury zálohu kupní ceny splatnou před dodáním zboží, a to především u zvláštních objednávek vyráběných převážně na zakázku nebo u nových zákazníků. Prodávající je oprávněn požadovat i uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
6.10. Nezaplacením kupní ceny ve stanovené lhůtě se kupující ocitá v prodlení. V případě prodlení má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. Prodávající má rovněž právo na zákonný úrok z prodlení. Nárok na náhradu nákladů spojených s případným vymáháním dluhu není tímto dotčen.
6.11. Nebude-li příslušný daňový doklad uhrazen ve stanoveném termínu, bude kupující ze strany prodávajícího upozorněn na prodlení telefonicky, e-mailem nebo písemně. Při pokračování prodlení si prodávající vyhrazuje právo bez dalšího upozornění vymáhat svůj nárok soudní cestou. Náklady spojené s vymáháním pohledávky jdou k tíži kupujícího.
6.12. V případě, že došlo u téhož kupujícího k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má prodávající právo odmítnout vydání dalšího zboží, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn požadovat úhrady plné ceny objednávky nejpozději při převzetí zboží.
6.13. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. je ve zjevném rozporu s cenou obvyklou);
 • sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce prodávajícího.

6.14. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po určenou dobu.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno ve velikostních a kvalitativních parametrech (včetně druhové pravosti rostlin) podle objednávky, rostliny budou v živém stavu bez zřejmých nemocí a škůdců a dostatečně zakořenělé. Jakékoliv změny oproti potvrzené objednávce (tedy kupní smlouvě) mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího. Pokud dodané zboží neodpovídá potvrzené objednávce z hlediska sjednaných nebo obvyklých vlastností, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, nejsou kompletní, neodpovídá jejich množství, míra, hmotnost, nebo jakost, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
7.2. V případě zjištění nedostatku v odrůdové pravosti rostlin je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a prokazatelně doložit, že prodávající dodal rostliny jiné odrůdy, než které byly ujednány v kupní smlouvě.
7.3. Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud nebude sjednána doba delší. U víceletých druhů je záruční doba 2 roky a běží od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.
7.4. Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, která existovala již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
7.5. V případě zjištění vad zboží, které jsou podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží za původně požadovaný druh rostlin či plodů. Pokud výměna není možná, má kupující nárok na náhradu ve výši pořizovací ceny vadného zboží. V případě vad, které jsou nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující sdělí prodávajícímu, které právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
7.6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá dále za vady, které vznikly nešetrným nebo násilným zacházením, neodbornou manipulací a péčí ze strany kupujícího. Prodávající také neodpovídá za vady způsobené zásahem třetích osob. Prodávající také neodpovídá za vady způsobené vnějšími vlivy (jako je teplota, vlhkost, počasí či jiné přírodní síly, zvířata či jiné organizmy, viry apod.) vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování nebo používání jím dodaného zboží ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout kupujícímu nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Práva z vadného plnění nenáleží kupujícímu též u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a z důvodu opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
7.7. Prodávající odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř. podmínky tranzitu. Neodpovídá však za splnění podmínek, pokud bude kupující exportovat zboží do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.
7.8. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
7.9. Rostliny musí být při dodání k reklamaci zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození.
7.10. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).
7.11. Vadu zboží a požadavek na vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

8.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu účetní a daňové agendy, a pro účely plnění kupní smlouvy v rozsahu pro realizaci prodeje a nákupu zboží. Mezi tyto údaje patří zejména fakturační a doručovací údaje, a to jméno, příjmení, pracovní pozice, obchodní název, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, e-mail anebo telefon.
8.2. Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání kupní smlouvy a práv z ní vyplývajících, a po jejím skončení budou archivovány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou potřebné pro určení a obhajobu právních nároků prodávajícího, doložení plnění povinností prodávajícího a u nichž to ukládají příslušné právní předpisy (např. účetní a daňové předpisy).
8.3. Při zpracování těchto osobních údajů kupujícího prodávající dostatečně zabezpečí jejich ochranu a nebude je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě, s výjimkou zpracovatelů, tedy osob zajišťujících doručení zboží.
8.4. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu veškeré změny v jeho osobních údajích spravovaných pro vedení účetní a daňové agendy a prodávající tímto informuje kupujícího, že poskytování těchto osobních údajů prodávajícímu je požadavkem pro řádné plnění kupní smlouvy a kupující má proto povinnost tyto změny v osobních údajích poskytnout.
8.5. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u prodávajícího, dále má právo požadovat opravu nebo omezení zpracování jeho osobních údajů, a to pouze v rozsahu, který není nezbytný s ohledem na povinnosti prodávajícího plynoucí ze zákona nebo z kupní smlouvy. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se kupující může obrátit se stížností.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
9.2. Pro případ řešení sporů mezi prodávajícím a podnikateli se sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Uherském Hradišti (případně Krajského soudu v Brně, je-li věcně příslušný soud pro projednání sporu v prvním stupni soud krajský).
9.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2022.

V Kudlovicích dne 1. 4. 2022
Ing. Jiří Batůšek

 

 

Jak objednávat?

 • ZC - aktuálně atraktivní rostliny vhodné pro zahradní centra (nemusí nutně kvést, ale jsou dobře rozrostlé dle velikosti květináče)
 • Do bedny se vleze: K9 - 25 ks, K10 - 22 ks, K11 - 20 ks, K12 - 15 ks, K13 - 15 ks, K1,5 (K15) - 10 ks, K2 (K17) - 7 ks, K3 - 8 ks
 • Expedice na CC v proložkách, na podlaze (4 proložky): K10 - 48 ks, K11 - 48 ks, K12 - 40 ks, K13 - 32 ks, K1,5 - 24 ks, K2 - 20 ks
 • Zboží uvedené na webu je momentálně skladem a je určeno k brzkému odběru, není-li dohodnuto jinak.
 • K nákupu je třeba být zaregistrován prostřednictvím registračního formuláře a mít účet ověřený administrátorem (může po registraci nějakou dobu trvat).
 • Vybrané zboží se přidává do košíku, kde je s ním dále možné pracovat.
 • Dopravu zboží si zajišťuje kupující, přepravní služby nenabízíme. Přepravu zajišťujeme pouze u velkých objednávek v rozumné vzdálenosti (cca 200 km) po předchozí domluvě.
 • U objednávky pod 2 000 Kč bez DPH může být účtován manipulační poplatek ve výši 30 % z ceny zboží. Kupující bude na toto prodávajícím upozorněn.
 • V případě prvního nákupu bude požadována platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží.
 • Zájem o barevné etikety za 3 Kč, napište prosím do poznámky.
 • Před odesláním objednávky je třeba zvolit předpokládaný termín odběru, definitivní termín odběru je předmětem dohody prodávajícího a kupujícího, obvykle potřebujeme alespoň týden na přípravu objednávky.
 • Závazná objednávka vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a odsouhlasením případných změn kupujícím.
 • Znění obchodních podmínek naleznete zde: pro spotřebitele / pro podnikatele